Logo

Nysa 23.08.2009

Bazylika Mniejsza
sw.Jakuba St.Apostola i sw.Agnieszki
w Nysie

Msze św. w tygodniu:
BAZYLIKA:
6:15, 8:15 (bez wtorku), 18:30.

Kościół Zwiastowania NMP:
wtorek o godz. 8:15.

Kaplica w szpitalu:
wtorek i czwartek o godz. 6:00.

Msze św. niedzielne:
BAZYLIKA:
8:00, 9:30, 10:45, 12:00, 18:30.

Kościół Wniebowzięcia NMP:
10:00 (dla dzieci – z wyłączeniem wakacji), 11:30 (dla młodzieży).

Kościół w Lasku Złotogłowickim:
15:00 (od I niedzieli maja do ostatniej niedzieli października); przed każdą Mszą Świętą nabożeństwo maryjne o godz. 14:45.

Kaplica w szpitalu: 7:00.

Czuwanie Fatimskie:
Każdego 13-go dnia miesiąca począwszy od maja, aż do października w Kościele Wniebowzięcia NMP odbywają się Czuwania Fatimskie. Po nabożeństwie procesja do BAZYLIKI, a następnie Msza Święta. Serdecznie zapraszamy dorosłych, młodzież i dzieci.
Parafia przy Bazylice św. Jakuba St. Apostoła i św. Agnieszki w Nysie
Pl. Katedralny 7
48-300 Nysa

tel.: 77.433.25.05 wew. 21
faks: 77.433.43.00
e-mail: parafia@bazylika-nysa.pl
Projekty
Projekty - Parafia - Strona główna


   

logo MKiDN

Opis projektu

Projekt pn. „Rewitalizacja i Renowacja gotyckiej Bazyliki św. Jakuba w Nysie w celu podniesienia walorów turystycznych i kulturowych”, umowa nr POIS.08.01.00-00-1060/16 współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Osi Priorytetowej VIII Ochrona dziedzictwa narodowego i rozwoju zasobów kultury, Działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

1. Cele projektu:

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie potencjału kulturowego i turystycznego regionu poprzez zabezpieczenie i wyeksponowanie cennego Pomnika Historii – gotyckiej Bazyliki w Nysie.

Na realizację celu głównego mają wpływ cele szczegółowe:

  • zabezpieczenie zabytkowej substancji i zachowanie jej dla przyszłych pokoleń;
  • podniesienie potencjału turystycznego obiektu;
  • podniesienie kompetencji kulturowych społeczności regionu dzięki zwiększeniu dostępu do nowej oferty kulturowej;

Założeniem projektu jest zabezpieczenie pomnika historii, wyeksponowanie jego cennych walorów w celu zwiększenia potencjału kulturowego i turystycznego regionu. Efekt mnożnikowy związany będzie z wdrożeniem nowe oferty kulturowej oraz stałej oferty turystycznej co będzie generować zwiększenie dostępy do kultury oraz podniesienie kompetencji kulturowych w otoczeniu.

2. Planowane efekty:

Zachowanie dziedzictwa kultury oraz wdrożenie nowej oferty kulturowej i turystycznej.

3. Wartość projektu:

  • Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi: 20.773.307,77 PLN.
  • Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi: 20.718.203,77 PLN
  • Wysokość dofinansowania: 17.610.473,20 PLN

Komunikat w sprawie potencjalnych nieprawidłowościach przy realizacji projektów finansowanych z perspektywy 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób etyczny, jawny, przejrzysty. Wychodząc na przeciw ww. oczekiwaniom IZ stworzyła proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowosci dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z POIiŚ. W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy:
- skorzystać z formularza dostępnego na stronie: 
https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/ , bądź
- wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl

 

Obowiązek informacyjny w zakresie ochrony danych osobowych (RODO) 

Wykonując obowiązek informacyjny, określony w art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dalej RODO, przedstawiamy poniżej informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych. Pod poniższym linkiem można zapoznać się z klauzulą informacyjną: 

klauzula informacyjna - RODO 

 

Nysa, 22.08.2017 r.

Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego 

Zapytanie ofertowe dotyczące pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zwanego dalej Nadzorem Inwestorskim dla realizacji zadania pn. „Rewitalizacja i Renowacja gotyckiej Bazyliki św. Jakuba w Nysie w celu podniesienia walorów turystycznych i kulturowych”, umowa nr POIS.08.01.00-00-1060/16.

Nadzór inwestorski - zapytanie ofertowe

Nadzór inwestorski - załącznik nr 2 - umowa

 

Nysa, 14.09.2017 r.

Wybór najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego

W związku z przeprowadzonym postępowaniem na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla realizacji zadania pn. „Rewitalizacja i Renowacja gotyckiej Bazyliki św. Jakuba w Nysie w celu podniesienia walorów turystycznych i kulturowych”, umowa nr POIS.08.01.00-00-1060/16 z dnia 28.04.2017 r. współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Osi Priorytetowej VIII Ochrona dziedzictwa narodowego i rozwoju zasobów kultury, Działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, wyłoniono najkorzystniejszą ofertę.

Nadzór inwestorski - protokół wyboru najkorzystniejszej oferty

 

Nysa, 15.09.2017 r.

Zapytanie ofertowe na usługi wykonania ekspertyzy i projektów wykonawczych wraz z nadzorem autorskim

Zapytanie ofertowe dotyczące usługi wykonania ekspertyzy i projektów wykonawczych wraz z nadzorem autorskim dla realizacji zadania pn. „Rewitalizacja i Renowacja gotyckiej Bazyliki św. Jakuba w Nysie w celu podniesienia walorów turystycznych i kulturowych”, umowa nr POIS.08.01.00-00-1060/16.

Wykonanie ekspertyzy i projektów wykonawczych wraz z nadzorem autorskim - zapytanie ofertowe

 

Nysa, 03.10.2017 r.

Wybór najkorzystniejszej oferty na wykonanie ekspertyzy i projektów wykonawczych wraz z nadzorem autorskim

W związku z przeprowadzonym postępowaniem na wykonanie ekspertyzy i projektów wykonawczych wraz z nadzorem autorskim dla realizacji zadania pn. „Rewitalizacja i Renowacja gotyckiej Bazyliki św. Jakuba w Nysie w celu podniesienia walorów turystycznych i kulturowych”, umowa nr POIS.08.01.00-00-1060/16 z dnia 28.04.2017 r. współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Osi Priorytetowej VIII Ochrona dziedzictwa narodowego i rozwoju zasobów kultury, Działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury wyłoniono najkorzystniejszą ofertę.

Wykonanie ekspertyzy i projektów wykonawczych wraz z nadzorem autorskim - protokół wyboru najkorzystniejszej oferty

 

Nysa, 28.11.2017 r.

Zapytanie ofertowe na usługi wykonania prac konserwatorskich i robót budowlanych

Zapytanie ofertowe dotyczące usługi wykonania prac konserwatorskich i robót budowlanych dla realizacji zadania pn. „Rewitalizacja i Renowacja gotyckiej Bazyliki św. Jakuba w Nysie w celu podniesienia walorów turystycznych i kulturowych”, umowa nr POIS.08.01.00-00-1060/16.

Prace konserwatorskie i roboty budowlane - zapytanie ofertowe

załącznik nr 1 – formularz oferty

załącznik nr 2 – wzór umowy

załącznik nr 3 – wzór oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu

załącznik nr 4 – wykaz robót budowlanych, konserwatorskich i usług

załącznik nr 5 – wykaz doświadczenia oraz dysponowania potencjałem kadrowym

załącznik nr 6 – wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby

załącznik nr 7 – dokumentacja projektowa, program prac konserwatorskich, decyzje

załącznik nr 8 – przedmiar robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

 

 

Nysa, 18.12.2017 r.

Pytania i odpowiedzi dotyczące usługi wykonania prac konserwatorskich i robót budowlanych

 

Nysa, 21.12.2017 r.

Pytania i odpowiedzi dotyczące usługi wykonania prac konserwatorskich i robót budowlanych - 2

 

Nysa, 09.01.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert - dotyczy postępowania na wykonanie prac konserwatorskich i robót budowlanych

Informacja z otwarcia ofert – dotyczy postępowania na wykonanie prac konserwatorskich i robót budowlanych dla realizacji zadania pn. „Rewitalizacja i renowacja gotyckiej Bazyliki św. Jakuba w Nysie w celu podniesienia walorów turystycznych i kulturowych” o numerze POIS.08.01.00-00-1060/16.

 

Nysa, 20.01.2018 r.

Wybór najkorzystniejszej oferty na wykonanie prac konserwatorskich i robót budowlanych

W związku z przeprowadzonym postępowaniem na wykonanie prac konserwatorskich i robót budowlanych dla realizacji zadania pn. „Rewitalizacja i Renowacja gotyckiej Bazyliki św. Jakuba w Nysie w celu podniesienia walorów turystycznych i kulturowych”, umowa nr POIS.08.01.00-00-1060/16 z dnia 28.04.2017 r. współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Osi Priorytetowej VIII Ochrona dziedzictwa narodowego i rozwoju zasobów kultury, Działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury wyłoniono najkorzystniejszą ofertę.

Wykonanie prac konserwatorskich i robót budowlanych - protokół wyboru najkorzystniejszej oferty

 

Nysa, 08.02.2018 r.

Zapytanie ofertowe na zorganizowanie konferencji prasowej 

Zapytanie ofertowe dotyczące zorganizowania konferencji prasowej na otwarcie projektu pn. „Rewitalizacja i Renowacja gotyckiej Bazyliki św. Jakuba w Nysie w celu podniesienia walorów turystycznych i kulturowych”, umowa nr POIS.08.01.00-00-1060/16.

Zorganizowanie konferencji prasowej - zapytanie ofertowe

 

Nysa, 09.04.2018 r.

Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego 

Zapytanie ofertowe dotyczące pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zwanego dalej Nadzorem Inwestorskim dla realizacji zadania pn. „Rewitalizacja i Renowacja gotyckiej Bazyliki św. Jakuba w Nysie w celu podniesienia walorów turystycznych i kulturowych”, umowa nr POIS.08.01.00-00-1060/16. 

Zapytanie ofertowe na nadzór inwestorski

Wzór umowy - nadzór inwestorski   

 

Nysa, 05.05.2018 r. 

 Wybór oferty na pełnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego

W związku z przeprowadzonym postępowaniem na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla realizacji zadania pn. „Rewitalizacja i Renowacja gotyckiej Bazyliki św. Jakuba w Nysie w celu podniesienia walorów turystycznych i kulturowych”, umowa nr POIS.08.01.00-00-1060/16 z dnia 28.04.2017 r. współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Osi Priorytetowej VIII Ochrona dziedzictwa narodowego i rozwoju zasobów kultury, Działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, wyłoniono najkorzystniejszą ofertę. Wyniki ogłoszone zostały w niniejszym rptokole postępowania. 

Protokół postępowania - nadzór inwestorski   

 

 Nysa, 24.10.2019 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące wykonania zabezpieczenia okien witrażowych dodatkowym zewnętrznym szkłem oraz montażu w górnej części okien zabezpieczenia z siatki wraz z konserwacją okien witrażowych z elewacji zachodniej gotyckiej Bazyliki pw. św. Jakuba St. Ap. i św. Agnieszki w Nysie

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania zabezpieczenia okien witrażowych dodatkowym zewnętrznym szkłem oraz montażu w górnej części okien zabezpieczenia z siatki wraz z konserwacją okien witrażowych z elewacji zachodniej gotyckiej Bazyliki pw. św. Jakuba St. Ap. i św. Agnieszki w Nysie dla realizacji zadania pn. „Rewitalizacja i Renowacja gotyckiej Bazyliki św. Jakuba w Nysie w celu podniesienia walorów turystycznych i kulturowych”, umowa nr POIS.08.01.00-00-1060/16.

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik 1- formularz oferty

Załącznik 2 - wzór umowy  

Załącznik 3 - Wzór oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu  

Załącznik 4 - Wykaz robót budowlanych/konserwatorskich i usług  

Załącznik 5 - Wykaz doświadczenia oraz dysponowania potencjałem kadrowym  

Załącznik 6 -  Wzór zobowiązania do podmiotu udostępniającego zasoby  

Załącznik 7 - dokumentacja projektowa, program prac konserwatorkich, decyzje

Załącznik 8 - przedmiar robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

 

 Nysa, 06.11.2019 

Pytania i odpowiedzi dotyczące  wykonania zabezpieczenia okien witrażowych dodatkowym zewnętrznym szkłem oraz montażu w górnej części okien zabezpieczenia z siatki wraz z konserwacją okien witrażowych

 

Nysa, 06.11.2019 

ZMIANA w załączniku 2 zapytania ofertowego dotyczące wykonania zabezpieczenia okien witrażowych dodatkowym zewnętrznym szkłem oraz montażu w górnej części okien zabezpieczenia z siatki wraz z konserwacją okien witrażowych - WZÓR UMOWY. 

Zamawiający informuje o dokonanej korekcie we wzorze umowy dotyczącej wykonania zabezpieczenia okien witrażowych dodatkowym zewnętrznym szkłem oraz montażu w górnej części okien zabezpieczenia z siatki wraz z konserwacją okien witrażowych. Zmiana dotyczy § 8 pkt.6-7.

 Załącznik 2 - poprawiony wzór umowy 

 

Nysa, 14.11.2019 

Informacja z otwarcia ofert - dotyczy  wykonania zabezpieczenia okien witrażowych dodatkowym zewnętrznym szkłem oraz montażu w górnej części okien zabezpieczenia z siatki wraz z konserwacją okien witrażowych 

Informacja z otwarcia ofert -  dotyczy  wykonania zabezpieczenia okien witrażowych dodatkowym zewnętrznym szkłem oraz montażu w górnej części okien zabezpieczenia z siatki wraz z konserwacją okien witrażowych

 

Nysa, 21.11.2019 

Wybór najkorzystniejszej oferty na wykonanie zabezpieczenia okien witrażowych dodatkowym zewnętrznym szkłem oraz montażu w górnej części okien zabezpieczenia z siatki wraz z konserwacją okien witrażowych

W związku z przeprowadzonym postępowaniem na wykonanie zabezpieczenia okien witrażowych dodatkowym zewnętrznym szkłem oraz montażu w górnej części okien zabezpieczenia z siatki wraz z konserwacją okien witrażowych dla realizacji zadania pn. „Rewitalizacja i Renowacja gotyckiej Bazyliki św. Jakuba w Nysie w celu podniesienia walorów turystycznych i kulturowych”, umowa nr POIS.08.01.00-00-1060/16 z dnia 28.04.2017 r. współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Osi Priorytetowej VIII Ochrona dziedzictwa narodowego i rozwoju zasobów kultury, Działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury wyłoniono najkorzystniejszą ofertę. Szczegóły w załączniku.

Uwaga. W punkcie 5 protokołu (kryterium oceny ofert) błędnie zostały podane infirmacje. Nowy załącznik przedstawia już  prawidłowe informacje nt. oceniania ofert (cena ofert + długość gwarancji).  

Protokół i wyniki postępowania - dotyczy  wykonanie zabezpieczenia okien witrażowych dodatkowym zewnętrznym szkłem oraz montażu w górnej części okien zabezpieczenia z siatki wraz z konserwacją okien witrażowych

 

Nysa, 28.02.2020 r.

Zapytanie ofertowe dotyczące obsługi projektu w zakresie przygotowywania umów oraz opinii prawnych i monitorowania i sprawozdawczości wskaźników  

Zapytanie ofertowe dotyczące obsługi projektu, dla realizacji zadania pn. „Rewitalizacja i Renowacja gotyckiej Bazyliki św. Jakuba w Nysie w celu podniesienia walorów turystycznych i kulturowych”, umowa nr POIS.08.01.00-00-1060/16. 

Zapytanie ofertowe dotyczące obsługi projektu  

 

Nysa, 04.11.2020 

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE WYKONANIA PRAC KONSERWATORSKICH I REMONTOWYCH ORGANÓW W BAZYLICE PW. ŚW. JAKUBA STARSZEGO APOSTOŁA I ŚW. AGNIESZKI W NYSIE.

Zamówienie dotyczące wykonania prac konserwatorskich i remontowych organów będzie realizowane w ramach projektu pn. „Rewitalizacja i Renowacja gotyckiej Bazyliki św. Jakuba w Nysie w celu podniesienia walorów turystycznych i kulturowych”, umowa nr POIS.08.01.00-00-1060/16 z dnia 28.04.2017 r. współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Osi Priorytetowej VIII Ochrona dziedzictwa narodowego i rozwoju zasobów kultury, Działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. 

 

zapytanie ofertowe

załącznik nr 1 – formularz oferty

2.     załącznik nr 2 – wzór umowy

3.     załącznik nr 3 – wzór oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu

4.     załącznik nr 4 – wykaz wykonanych prac konserwatorskich / remontowych 

5.     załącznik nr 5 – wykaz doświadczenia oraz dysponowania potencjałem kadrowym

6.     załącznik nr 6 – wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby

7.     załącznik nr 7 – program prac konserwatorskich oraz remontowych wraz z ekspertyzą, specyfikacja materiałów, decyzja WKZ 

 

 

  Nysa, 20.11.2020

Informacja z otwarcia ofert - dotyczy wykonania prac konserwatorskich i remontowych organów w Bazylice św. Jakuba St. Ap. i św. Agnieszki w Nysie

 O Ofertę złożył jeden Wykonawca. 

Informacja z otwarcia ofert - organy    

 

Nysa, 03.12.2020

Wybór najkorzystniejszej oferty na wykonanie prac konserwatorskich i remontowych organów w Bazylice 

       W związku z przeprowadzonym postępowaniem na wykonanie prac konserwatorskich i remontowych organów w Bazylice dla   realizacji zadania pn. „Rewitalizacja i Renowacja gotyckiej Bazyliki św. Jakuba w Nysie w celu podniesienia walorów   turystycznych i kulturowych”, umowa nr POIS.08.01.00-00-1060/16 z dnia 28.04.2017 r. współfinansowanego w ramach   Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu   Rozwoju Regionalnego, Osi Priorytetowej VIII Ochrona dziedzictwa narodowego i rozwoju zasobów kultury, Działania 8.1   Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury wyłoniono najkorzystniejszą ofertę. Szczegóły w załączniku. 

        Protokół końcowy postępowania - organy Bazylika  


Pliki PDF:  

Czwartek XII tygodnia okresu zwykłego, Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela
24 czerwca 2021r.
Ostatnio dodany przez:
Dnia: 01.01.1970 01:00:00

Treść:
Nasze publikacje