Msze św. w tygodniu:
BAZYLIKA:
6:15, 8:15(bez wtorku), 18:30.

Kościół Zwiastowania NMP:
wtorek o godz. 8:15.

Kaplica w szpitalu:
wtorek, czwartek o godz. 6:00.

Msze św. niedzielne:
BAZYLIKA:
8:00, 9:30, 10:45, 12:00, 18:30.

Kościół Wniebowzięcia NMP:
10:00 (dla dzieci – z wyłączeniem wakacji), 11:30 (dla młodzieży).

Kościół w Lasku Złotogłowickim:
 15:00 (od maja do października o godz. 14:45 – nabożeństwo maryjne).

Kaplica w szpitalu: 7:00.

Czuwanie Fatimskie:
Każdego trzynastego dnia miesiąca począwszy od maja, aż do października w Kościele Wniebowzięcia NMP odbywają się Czuwania Fatimskie. Po nabożeństwie procesja do BAZYLIKI, a następnie Msza Święta. Serdecznie zapraszamy dorosłych, młodzież i dzieci.
Parafia przy Bazylice św. Jakuba St. Apostoła i św. Agnieszki w Nysie
Pl. Katedralny 7
48-300 Nysa

tel.: 77.433.25.05 wew. 21
faks: 77.433.43.00
e-mail: parafia@bazylika-nysa.pl
Projekty
Projekty - Parafia - Strona główna

Opis projektu

Projekt pn. „Rewitalizacja i Renowacja gotyckiej Bazyliki św. Jakuba w Nysie w celu podniesienia walorów turystycznych i kulturowych”, umowa nr POIS.08.01.00-00-1060/16 współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Osi Priorytetowej VIII Ochrona dziedzictwa narodowego i rozwoju zasobów kultury, Działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

1. Cele projektu:

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie potencjału kulturowego i turystycznego regionu poprzez zabezpieczenie i wyeksponowanie cennego Pomnika Historii – gotyckiej Bazyliki w Nysie.

Na realizację celu głównego mają wpływ cele szczegółowe:

 • zabezpieczenie zabytkowej substancji i zachowanie jej dla przyszłych pokoleń;
 • podniesienie potencjału turystycznego obiektu;
 • podniesienie kompetencji kulturowych społeczności regionu dzięki zwiększeniu dostępu do nowej oferty kulturowej;

Założeniem projektu jest zabezpieczenie pomnika historii, wyeksponowanie jego cennych walorów w celu zwiększenia potencjału kulturowego i turystycznego regionu. Efekt mnożnikowy związany będzie z wdrożeniem nowe oferty kulturowej oraz stałej oferty turystycznej co będzie generować zwiększenie dostępy do kultury oraz podniesienie kompetencji kulturowych w otoczeniu.

2. Planowane efekty:

Zachowanie dziedzictwa kultury oraz wdrożenie nowej oferty kulturowej i turystycznej.

3. Wartość projektu:

 • Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi: 20.767.403,77 PLN.
 • Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi: 20.718.203,77 PLN
 • Wysokość dofinansowania: 17.610.473,20 PLN

Komunikat w sprawie potencjalnych nieprawidłowościach przy realizacji projektów finansowanych z perspektywy 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju  informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach przy realizacji projektów finansowanych z perspektywy 2014-2020.

http://centrumprasowe.pap.pl/cp/pl/news/info/41607,,mir-ws-zglaszania-nieprawidlowosci-przy-realizacji-projektow-finansowanych-z-perspektywy-2014-20-%28ko

 

Nysa, 22.08.2017 r.

Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego 

Zapytanie ofertowe dotyczące pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zwanego dalej Nadzorem Inwestorskim dla realizacji zadania pn. „Rewitalizacja i Renowacja gotyckiej Bazyliki św. Jakuba w Nysie w celu podniesienia walorów turystycznych i kulturowych”, umowa nr POIS.08.01.00-00-1060/16.

Nadzór inwestorski - zapytanie ofertowe

Nadzór inwestorski - załącznik nr 2 - umowa

 

Nysa, 14.09.2017 r.

Wybór najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego

W związku z przeprowadzonym postępowaniem na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla realizacji zadania pn. „Rewitalizacja i Renowacja gotyckiej Bazyliki św. Jakuba w Nysie w celu podniesienia walorów turystycznych i kulturowych”, umowa nr POIS.08.01.00-00-1060/16 z dnia 28.04.2017 r. współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Osi Priorytetowej VIII Ochrona dziedzictwa narodowego i rozwoju zasobów kultury, Działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, wyłoniono najkorzystniejszą ofertę.

Nadzór inwestorski - protokół wyboru najkorzystniejszej oferty

 

Nysa, 15.09.2017 r.

Zapytanie ofertowe na usługi wykonania ekspertyzy i projektów wykonawczych wraz z nadzorem autorskim

Zapytanie ofertowe dotyczące usługi wykonania ekspertyzy i projektów wykonawczych wraz z nadzorem autorskim dla realizacji zadania pn. „Rewitalizacja i Renowacja gotyckiej Bazyliki św. Jakuba w Nysie w celu podniesienia walorów turystycznych i kulturowych”, umowa nr POIS.08.01.00-00-1060/16.

Wykonanie ekspertyzy i projektów wykonawczych wraz z nadzorem autorskim - zapytanie ofertowe

 

Nysa, 03.10.2017 r.

Wybór najkorzystniejszej oferty na wykonanie ekspertyzy i projektów wykonawczych wraz z nadzorem autorskim

W związku z przeprowadzonym postępowaniem na wykonanie ekspertyzy i projektów wykonawczych wraz z nadzorem autorskim dla realizacji zadania pn. „Rewitalizacja i Renowacja gotyckiej Bazyliki św. Jakuba w Nysie w celu podniesienia walorów turystycznych i kulturowych”, umowa nr POIS.08.01.00-00-1060/16 z dnia 28.04.2017 r. współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Osi Priorytetowej VIII Ochrona dziedzictwa narodowego i rozwoju zasobów kultury, Działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury wyłoniono najkorzystniejszą ofertę.

Wykonanie ekspertyzy i projektów wykonawczych wraz z nadzorem autorskim - protokół wyboru najkorzystniejszej oferty

 

Nysa, 28.11.2017 r.

Zapytanie ofertowe na usługi wykonania prac konserwatorskich i robót budowlanych

Zapytanie ofertowe dotyczące usługi wykonania prac konserwatorskich i robót budowlanych dla realizacji zadania pn. „Rewitalizacja i Renowacja gotyckiej Bazyliki św. Jakuba w Nysie w celu podniesienia walorów turystycznych i kulturowych”, umowa nr POIS.08.01.00-00-1060/16.

Prace konserwatorskie i roboty budowlane - zapytanie ofertowe

załącznik nr 1 – formularz oferty

załącznik nr 2 – wzór umowy

załącznik nr 3 – wzór oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu

załącznik nr 4 – wykaz robót budowlanych, konserwatorskich i usług

załącznik nr 5 – wykaz doświadczenia oraz dysponowania potencjałem kadrowym

załącznik nr 6 – wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby

załącznik nr 7 – dokumentacja projektowa, program prac konserwatorskich, decyzje

załącznik nr 8 – przedmiar robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

 

 

Nysa, 18.12.2017 r.

Pytania i odpowiedzi dotyczące usługi wykonania prac konserwatorskich i robót budowlanych

 

Nysa, 21.12.2017 r.

Pytania i odpowiedzi dotyczące usługi wykonania prac konserwatorskich i robót budowlanych - 2

 

Nysa, 09.01.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert - dotyczy postępowania na wykonanie prac konserwatorskich i robót budowlanych

Informacja z otwarcia ofert – dotyczy postępowania na wykonanie prac konserwatorskich i robót budowlanych dla realizacji zadania pn. „Rewitalizacja i renowacja gotyckiej Bazyliki św. Jakuba w Nysie w celu podniesienia walorów turystycznych i kulturowych” o numerze POIS.08.01.00-00-1060/16.

 

Nysa, 20.01.2018 r.

Wybór najkorzystniejszej oferty na wykonanie prac konserwatorskich i robót budowlanych

W związku z przeprowadzonym postępowaniem na wykonanie prac konserwatorskich i robót budowlanych dla realizacji zadania pn. „Rewitalizacja i Renowacja gotyckiej Bazyliki św. Jakuba w Nysie w celu podniesienia walorów turystycznych i kulturowych”, umowa nr POIS.08.01.00-00-1060/16 z dnia 28.04.2017 r. współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Osi Priorytetowej VIII Ochrona dziedzictwa narodowego i rozwoju zasobów kultury, Działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury wyłoniono najkorzystniejszą ofertę.

Wykonanie prac konserwatorskich i robót budowlanych - protokół wyboru najkorzystniejszej oferty

 

Nysa, 08.02.2018 r.

Zapytanie ofertowe na zorganizowanie konferencji prasowej 

Zapytanie ofertowe dotyczące zorganizowania konferencji prasowej na otwarcie projektu pn. „Rewitalizacja i Renowacja gotyckiej Bazyliki św. Jakuba w Nysie w celu podniesienia walorów turystycznych i kulturowych”, umowa nr POIS.08.01.00-00-1060/16.

Zorganizowanie konferencji prasowej - zapytanie ofertowe

 

Nysa, 09.04.2018 r.

Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego 

Zapytanie ofertowe dotyczące pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zwanego dalej Nadzorem Inwestorskim dla realizacji zadania pn. „Rewitalizacja i Renowacja gotyckiej Bazyliki św. Jakuba w Nysie w celu podniesienia walorów turystycznych i kulturowych”, umowa nr POIS.08.01.00-00-1060/16. 

Zapytanie ofertowe na nadzór inwestorski

Wzór umowy - nadzór inwestorski   

 

Nysa, 05.05.2018 r. 

 Wybór oferty na pełnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego

W związku z przeprowadzonym postępowaniem na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla realizacji zadania pn. „Rewitalizacja i Renowacja gotyckiej Bazyliki św. Jakuba w Nysie w celu podniesienia walorów turystycznych i kulturowych”, umowa nr POIS.08.01.00-00-1060/16 z dnia 28.04.2017 r. współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Osi Priorytetowej VIII Ochrona dziedzictwa narodowego i rozwoju zasobów kultury, Działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, wyłoniono najkorzystniejszą ofertę. Wyniki ogłoszone zostały w niniejszym rptokole postępowania. 

Protokół postępowania - nadzór inwestorski   

  Sobota XXXII tygodnia okresu zwykłego, Wspomnienie obowiązkowe Św. Elżbiety Węgierskiej
  17 listopada 2018r.
  Ostatnio dodany przez:
  Dnia: 01.01.1970 01:00:00

  Treść:
  Nasze publikacje