OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

RODO

Ks. Prałat Mikołaj Mróz Proboszcz
Parafii Rzymskokatolickiej św. Jakuba Starszego Apostoła i św. Agnieszki w Nysie
Plac Katedralny, 7 48-300 Nysa

 


RODO – obowiązek informacyjny w zakresie ochrony danych osobowych


Wykonując obowiązek informacyjny, określony w art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dalej RODO, przedstawiamy poniżej informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych.

Co to są dane osobowe?
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, dane osobowe to takie dane, które pozwalają na bezpośrednie lub pośrednie zidentyfikowanie osoby fizycznej, w szczególności na podstawie identyfikatorów, takich jak: imię, nazwisko, numer PESEL, adres e-mail czy adres korespondencyjny.

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?
Administratorem Państwa danych (gromadzonych w centralnym systemie teleinformatycznym), jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020), z siedzibą przy ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa. Podmiotem przetwarzającym Państwa dane jest Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jakuba Starszego Apostoła i św. Agnieszki w Nysie.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych?
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (tzw. RODO) - na podstawie:

1. następujących przepisów prawa:

 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,
 • rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi,
 • ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020,
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

2. umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną, a przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do jej zawarcia oraz wykonania.

Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na potrzeby realizacji projektu nr POIS.08.01.00-00-1060/16-00 pn. „Rewitalizacja i renowacja gotyckiej Bazyliki św. Jakuba w Nysie w celu podniesienia walorów turystycznych i kulturowych”, realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
Parafia może przetwarzać różne rodzaje danych, w tym przede wszystkim:

 • dane identyfikacyjne, w tym w szczególności: imię, nazwisko, miejsce zatrudnienia / formę prowadzenia działalności gospodarczej, stanowisko; w niektórych przypadkach także PESEL, NIP, REGON,
 • dane dotyczące zatrudnienia, w tym w szczególności: otrzymywane wynagrodzenie oraz wymiar czasu pracy,
 • dane kontaktowe, w tym w szczególności: adres e-mail, nr telefonu, nr fax, adres do korespondencji,
 • dane o charakterze finansowym, w tym w szczególności: nr rachunku bankowego, kwotę przyznanych środków, informacje dotyczące nieruchomości (nr działki, nr księgi wieczystej, nr przyłącza gazowego), Dane pozyskiwane są bezpośrednio od osób, których one dotyczą, albo od instytucji i podmiotów zaangażowanych w realizację projektu, w tym w szczególności: od kontrahentów, wykonawców, usługodawców, pracowników Parafii.

Dane będą przetwarzane przez instytucje uczestniczące w realizacji ww. projektu w zakresie odpowiadającym ich obowiązkom, w szczególności w celu potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu, sprawozdawczości i raportowania oraz działań informacyjno – promocyjnych. Dane mogą być przetwarzane także w celach archiwalnych i statystycznych.

Czy podanie danych osobowych jest konieczne?

Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

Kto jest odbiorcą Państwa danych osobowych?
Odbiorcami danych osobowych mogą być:

1. podmioty, którym Instytucja Zarządzająca POIiŚ 2014-2020 powierzyła wykonywanie zadań związanych z realizacją Programu, w tym w szczególności podmioty pełniące funkcje Instytucji Pośredniczących i Wdrażających,
2. podmioty, które na zlecenie Beneficjenta uczestniczą w realizacji Projektu,
3. osoby upoważnione przez Administratora i Beneficjenta, 4. instytucje, organy i agencje Unii Europejskiej (UE), a także inne podmioty, którym UE powierzyła wykonywanie zadań związanych z wdrażaniem PO IiŚ 2014-2020.

Przez jaki czas będziemy przetwarzać

Państwa dane osobowe? Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania z równoczesnym uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r oraz . ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Jakie uprawnienia przysługują Państwu w odniesieniu do swoich danych osobowych?

Wszystkim osobom, których dane osobowe są przez nas przetwarzane przysługują odpowiednie prawa wynikające z rozporządzenia RODO i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, w tym:

 • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
 • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych - w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym"),
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody niewynikającej z obowiązków nałożonych przez przepisy prawa.

Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w chwili, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie waszych danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO. Informacje dodatkowe Dane osobowe nie będą objęte procesem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych MFiPR jest możliwy:
W przypadku pytań, 

 • pod adresem: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa,
 • pod adresem poczty elektronicznej e-mail: IOD@miir.gov.pl

Pliki do pobrania