OPIS PROJEKTU

OPIS PROJEKTU

Projekt pn. „Rewitalizacja i Renowacja gotyckiej Bazyliki św. Jakuba w Nysie w celu podniesienia walorów turystycznych i kulturowych”, umowa nr POIS.08.01.00-00-1060/16 współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Osi Priorytetowej VIII Ochrona dziedzictwa narodowego i rozwoju zasobów kultury, Działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

CELE PROJEKTU

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie potencjału kulturowego i turystycznego regionu poprzez zabezpieczenie i wyeksponowanie cennego Pomnika Historii – gotyckiej Bazyliki w Nysie.

Na realizację celu głównego mają wpływ cele szczegółowe:

  • zabezpieczenie zabytkowej substancji i zachowanie jej dla przyszłych pokoleń;
  • podniesienie potencjału turystycznego obiektu;
  • podniesienie kompetencji kulturowych społeczności regionu dzięki zwiększeniu dostępu do nowej oferty kulturowej;

Założeniem projektu jest zabezpieczenie pomnika historii, wyeksponowanie jego cennych walorów w celu zwiększenia potencjału kulturowego i turystycznego regionu. Efekt mnożnikowy związany będzie z wdrożeniem nowe oferty kulturowej oraz stałej oferty turystycznej co będzie generować zwiększenie dostępy do kultury oraz podniesienie kompetencji kulturowych w otoczeniu.

PLANOWANE EFEKTY

Zachowanie dziedzictwa kultury oraz wdrożenie nowej oferty kulturowej i turystycznej.

WARTOŚĆ PROJEKTU

Całkowity koszt realizacji Projektu wyniósł: 20.847.547,33 PLN.
W tym kwota wydatków kwalifikowalnych wyniosła: 20.679.278,64 PLN.
A wysokość dofinansowania: 17.577.386,83 PLN.